Do pobrania:  Statut w formacie pdf

Statut

Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego “ŹRÓDŁO”

im. św. Jadwigi Królowej Polski

 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Źródło” im. św. Jadwigi Królowej Polski, zwane dalej “Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
§ 2
Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Swoją działalność prowadzi na rzecz ogółu społeczeństwa. Działalność ta może być odpłatna i nieodpłatna.
 
§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.
§ 4
Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Maszewo Duże w gminie Stara Biała.
 
§ 5
Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.
 
§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 7
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
 
§ 8
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 
Rozdział II
Cele i sposoby działania
 
§ 9
Działalność Stowarzyszenia, w trosce o równe szanse w edukacji oraz ze względu na trudną sytuację życiową mieszkańców wsi, skierowana jest na rzecz mieszkańców wsi gminy Stara Biała.
 
§ 10
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi;
2) Popularyzowanie i organizowanie w lokalnym środowisku przedsięwzięć służących krzewieniu kultury fizycznej, rozwijaniu turystyki i krajoznawstwa;
3) Promowanie uprawiania sportów wodnych i motorowodnych;
4) Propagowanie i kształtowanie potrzeby i umiejętności racjonalnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu na wodzie;
5) Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
6) Działalność wspomagająca porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
7) Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej;
8) Upowszechnianie wiedzy historycznej;
9) Integracja środowiska kolekcjonerów;
10) Działalność muzealno-wystawiennicza;
11) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
12) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
13) Promocja i organizacja wolontariatu;
14) Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu;
15) Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;
16) Szkolenie oraz doskonalenie kadry wychowawczej i instruktorskiej.
 
§ 11
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych i wspieranie innych szkół;
2) Prowadzenie przedszkola, grupy lub zespołu przedszkolnego;
3) Prowadzenie świetlicy środowiskowej, domu ludowego, klubu dla młodzieży i dla dorosłych mieszkańców wsi;
4) Prowadzenie stanicy wodniackiej;
5) Prowadzenie schronisk turystycznych i campingów;
6) Prowadzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego lub Uniwersytetu Ludowego;
7) Edukację oraz kształtowanie postaw proobronnych społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży;
8) Planowanie, organizowanie i realizowanie imprez sportowo-obronnych;
9) Upowszechnienie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów sportowych i organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych;
10) Działalność wystawienniczą i utworzenie grupy rekonstrukcji historycznej;
11) Organizowanie kursów i szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
12) Organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów konferencji i doradztwa, w tym doradztwa rolniczego;
13) Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych;
14) Tworzenie lokalnych systemów stypendialnych;
15) Wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli;
16) Szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
17) Propagowanie i wspieranie zanikających zawodów;
18) Prowadzenie działalności wydawniczej i medialnej na rzecz lokalnej społeczności;
19) Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym prowadzenie domów opieki i domów dziennego pobytu;
20) organizowanie akcji charytatywnych, festynów, koncertów i wystaw;
21) Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
22) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
23) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
24) Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;
25) Wspieranie działań istniejących innych stowarzyszeń, fundacji i organizacji pożytku publicznego;
26) Popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszańców wsi;
27) Ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki, poszukiwanie i ochrona lokalnych miejsc pamięci;
28) Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi;
29) Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi;
30) Wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego i działań na rzecz ekologii;
31) Popularyzację rolnictwa ekologicznego;
32) Organizowanie przetwórstwa rolno-spożywczego i produkcji zdrowej żywności;
33) Promowanie produktów lokalnych;
34) Wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;
35) Organizowanie Parnerstwa lokalnego i regionalnego dla realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej;
36) Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.
 
§ 12
Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność, o której mowa w § 9 i § 10 niniejszego Statutu.
 
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
§ 13
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie.
 

§ 14
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków zwyczajnych
2) Członków wspierających
3) Członków honorowych.
§ 15
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat spełniająca warunki wymienione w ustawie Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późn. zm.).
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji lub Komitet Założycielski na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia.
 
§ 16
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) Czynnego i biernego prawa wyborczego, jeśli ukończył 18 lat
2) Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia
3) Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków.
 
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) Aktywnego realizowania celów Statutowych Stowarzyszenia
2) Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
3) Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 
§ 17
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa Członka zwyczajnego
2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w  § 16 ust. 2 pkt 2) i 3).
 
§ 18
1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki Członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w § 16 ust. 2 pkt 2) i 3).
§ 19
1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi
2) Śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez Członka wspierającego
3) Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający sześć miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu
4) Wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) i 4) orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4, Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.
 
Rozdział IV
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
§ 21
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Reizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
§ 22
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
 
Walne Zebranie Członków
 
§ 23
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) Z głosem stanowiącym – Członkowie Zwyczajni
2) Z głosem doradczym – Członkowie Wspierający i Członkowie Honorowi
 
§ 24
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Wolne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Zarząd
2) Komisja Rewizyjna
3) 1/3 członków Stowarzyszenia
8. O miejscu, terminie, porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia drogą elektroniczną (mailowo) członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez określania wymaganej liczby członków w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 20 minut później, niż pierwszy termin.
 
§ 25
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
1) Uchwalanie Statutu i jego zmian
2) Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia
3) Wybór i odwołanie Prezesa i Członków władz Stowarzyszenia
4) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
5) Ustalanie wysokości składek członkowskich
6) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
7) Podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań powyżej 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd
8) Podejmowaniu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
9) Inne, wynikające z niniejszego Statutu.
§ 26
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
1) Z własnej inicjatywy
2) Na żądanie Komisji Rewizyjnej
3) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków zwyczajnych
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 15 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt 2) i 3).
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 
Zarząd
 
§ 27
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 3-7 członków. Wybrany przez Walne zebranie Prezes zwołuje w trakcie jego trwania pierwsze posiedzenie Zarządu, na którym Zarząd wybiera ze swego grona Wice Prezesa i ewentualnie Skarbnika i Sekretarza.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
 
§ 28
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków
2) Ustalanie budżetu Stowarzyszenia
3) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
4) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
5) Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków
6) Zwołanie Walnego Zebrania Członków
7) Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków
8) Składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
9) Uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie.
 
Komisja Rewizyjna
 
§ 29
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.
§ 30
1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
2) Nie byli skazani  prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
3) Mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 254 z późn. zm.).
 
§ 31
Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia
2) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
3) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego satatuowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu
4) Zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem
5) Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia
6) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 
§ 32
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanch spraw.
 
Rozdział V
Majątek i fundusze
 
§ 33
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 
§ 34
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) Składki członkowskie
2) Darowizny, zapisy i spadki
3) Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (Dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)
4) Dotacje
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
§ 35
Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków,  członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.
2) Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3) Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 
§ 36
Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest samodzielnie Prezes lub Wiceprezes. Do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu łącznie.
 
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
 
§ 37
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w Statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach  (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późn. zm.).
 
Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia przyjęty uchwałą nr 1/2016 o zmianie Statutu Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego “ŹRÓDŁO” im. św. Jadwigi Królowej Polski z dnia 19.03.2016 roku.